eeeee ee eeee ee eee eeeee eeee eee eeee eeee ee eeee e
 
ddd ddddd ddd dddd dd dd ddd ddddd ddddd dd dddd dddd d
 
ccc ccc ccc cccc cc cc ccccc ccccc ccccc cc ccc cc ccc
 
iii ii iii iiii ii iiiii iii ii iiiii iiiii iiiii iii i
 
kkkkk kkkkk kk kk kk kkkkk kk kkkkk kk kkk kk kkk kk kk
 
,,,,, ,,,, ,, ,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,, ,,,, ,,, ,,,, ,,
 
ee eeeee eeee ee eeeee eeee ee eeeee ee ee eee ee ee ee
 
ddddd ddddd ddddd ddd ddd dd dddd ddddd dd dd ddd dddd
 
ccccc cccc cccc ccccc ccc cccc cccc ccc ccccc ccccc ccc
 
ii iiii iii iiii iiiii iiiii iii iiiii ii iiii iiii iii
 
kkk kk kkk kkkk kkkkk kk kk kkkkk kk kkkk kkkk kkk kkkk
 
,, ,, ,,,, ,,,,, ,, ,, ,,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,
 
,dkc ,e,e cice ei,c ,kkd d,i,i kkid kc,c, ,dk,e ikiek c
 
,diii cdii, ccc ki,de dciek i,ik, ,dce ,i,, e,c kec,d i
 
idi,i ,kdci ,,ci eiki keek, cic icdd kkc ,cicc ieeii d,
 
iie de, ,c, i,e ,,i ,cd e,e,i ced, cike i,kd dkdc dii c
 
eki eik kkcee dedec i,, ,kdc ,cdk deei eck ccdd eke kkk
 
kc, ikc ,,e ecdei cei ce,c dk,k ddee kek eicik d,,ee de