jjj jjjj jjjj jjj jjj jjjjj jjj jjjj jjjjj jj jj jj jjj
 
kkkk kkkkk kkk kkkkk kkk kk kkkk kkkk kk kk kkkk kkk kk
 
lllll llll llll ll llll ll lllll llll ll lllll lllll ll
 
;;;;; ;;; ;;;;; ;; ;;;; ;;;; ;;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;;
 
jjjjj jjj jjjjj jjj jjj jjjj jj jjjj jjjj jjjjj jjjj jj
 
kkkkk kkkk kkkk kkk kk kkk kk kkkkk kkkkk kk kk kkkk kk
 
lll ll llll lllll llll llll lll ll lll ll ll ll llll ll
 
;;; ;; ;; ;;;; ;;; ;;; ;;; ;; ;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;
 
;jllk jjl;j ll; k;;; jl; ;ljkk lj; ;kkj; j;lk jk;l ;kk;
 
;;lkk jj; ;kkkl ;kll; klk kjlj ;k;k jlj kkl kk;; ;jjl j
 
;kkjk k;kjl jk;;j kj;; kj;lj j;ljl l;; j;;; jkj ;ljlj j
 
lkl;l ;j;l kj;k; k;;l ;kk j;;l l;; klj; kjlk jjkl ;;lk