jj jjj jjj jjjj jjj jjjj jjjj jjjj jj jjjjj jjjjj jjjj
 
kkk kk kkkkk kk kkkkk kkkkk kk kkkkk kkkkk kkkk kkkkk k
 
ll lll lllll llll lllll llll ll ll llll lllll llll llll
 
;;;; ;;; ;;; ;;;; ;; ;;;; ;;;; ;; ;; ;;; ;;; ;;; ;; ;;;
 
jjjjj jjjjj jjjjj jjjjj jjj jj jj jjjjj jj jjjjj jjjj j
 
kkk kkk kkkkk kkkk kkkkk kkk kkkk kk kkkk kk kkkk kkkkk
 
ll lll lll llll lll lll lll lll lll ll lll llll ll lll
 
;;;;; ;;;; ;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;; ;;;; ;;;;; ;;;; ;;;;
 
;l;j jjkjl ;jk kjjj kkj; j;jk ;kl;j kjklj lljl ljl;k ;;
 
ljklj kll ;l; kjl ;lk ;jl;l ;;l ;ljl; ;;jk k;ljk lljlj
 
jl; ;k;;k ll;;l ljkl; jkl l;k l;j ;ll;; kjlkj jjj; ;;lj
 
;jkk j;l; j;; kl;; l;;l; l;jj; ;ljl jkll l;jjk ll; jlkl